سرور با کیفت و قیمت مناسب از مارکت Hetzner

SB-H016

پشتیبانی فنی سطح 1 رایگان

 • 16GB DDR3
 • 4 هسته CPU
 • 2x3TB SATA
 • SoftRaid
 • کنترل پنل دایرکت ادمین رایگان
 • 100 گیگ فضای پشتیبانی رایگان
$ماهانه

SB-H032

پشتیبانی فنی سطح 1 رایگان

 • 32GB DDR3
 • 4 هسته CPU
 • 3x2TB SATA
 • SoftRaid
 • کنترل پنل دایرکت ادمین رایگان
 • 100 گیگ فضای پشتیبانی رایگان
$ماهانه

SB-H048

پشتیبانی فنی سطح 1 رایگان

 • 48GB DDR3
 • 4 هسته CPU
 • 2x2TB SATA
 • SoftRaid
 • کنترل پنل دایرکت ادمین رایگان
 • 100 گیگ فضای پشتیبانی رایگان
$ماهانه

SB-H064

پشتیبانی فنی سطح 1 رایگان

 • 128 GB DDR3
 • 6 هسته CPU
 • 2x3TB SATA
 • SoftRaid
 • کنترل پنل دایرکت ادمین رایگان
 • 100 گیگ فضای پشتیبانی رایگان
$ماهانه

SB-H0128

پشتیبانی فنی سطح 1 رایگان

 • 128 GB DDR3
 • 6 هسته CPU
 • 2x2TB SATA
 • SoftRaid
 • کنترل پنل دایرکت ادمین رایگان
 • 100 گیگ فضای پشتیبانی رایگان
$ماهانه