سرور مجازی SSD OVH

VPS SSD 1

مجازی سازی توسط OpenStack KVM

 • 2 گیگابایت RAM
 • 1 هسته CPU
 • 20 گیگابایت SSD
 • 1 گیگابیت پهنای باند
 • Local RAID
 • امکان بازگشت هزینه پس از ثبت سفارش میسر نمی باشد
$ماهانه

VPS SSD 2

مجازی سازی توسط OpenStack KVM

 • 4 گیگابایت RAM
 • 1 هسته CPU
 • 40 گیگابایت SSD
 • 1 گیگابیت پهنای باند
 • Local RAID
 • امکان بازگشت هزینه پس از ثبت سفارش میسر نمی باشد
$ماهانه

VPS SSD 3

مجازی سازی توسط OpenStack KVM

 • 8 گیگابایت RAM
 • 1 هسته CPU
 • 80 گیگابایت SSD
 • 1 گیگابیت پهنای باند
 • Local RAID
 • امکان بازگشت هزینه پس از ثبت سفارش میسر نمی باشد
$ماهانه

سرور مجازی ابری OVH

VPS Cloud 1

مجازی سازی توسط OpenStack KVM SLA 99.99%

 • 2 گیگابایت RAM
 • 1 هسته CPU
 • 25 گیگابایت SSD
 • 1 گیگابیت پهنای باند
 • High Availability
 • امکان بازگشت هزینه پس از ثبت سفارش میسر نمی باشد
$ماهانه

VPS Cloud 2

مجازی سازی توسط OpenStack KVM SLA 99.99%

 • 4 گیگابایت RAM
 • 2 هسته CPU
 • 50 گیگابایت SSD
 • 1 گیگابیت پهنای باند
 • High Availability
 • امکان بازگشت هزینه پس از ثبت سفارش میسر نمی باشد
$ماهانه

VPS Cloud 3

مجازی سازی توسط OpenStack KVM SLA 99.99%

 • 8 گیگابایت RAM
 • 4 هسته CPU
 • 100 گیگابایت SSD
 • 1 گیگابیت پهنای باند
 • High Availability
 • امکان بازگشت هزینه پس از ثبت سفارش میسر نمی باشد
$ماهانه

سور مجازی ابری OVH Enhanced RAM

VPS Cloud RAM 1

مجازی سازی توسط OpenStack KVM SLA 99.99%

 • 6 گیگابایت RAM
 • 1 هسته CPU
 • 24 گیگابایت SSD
 • 1 گیگابیت پهنای باند
 • High Availability
 • امکان بازگشت هزینه پس از ثبت سفارش میسر نمی باشد
$ماهانه

VPS Cloud RAM 2

مجازی سازی توسط OpenStack KVM SLA 99.99%

 • 12 گیگابایت RAM
 • 2 هسته CPU
 • 50 گیگابایت SSD
 • 1 گیگابیت پهنای باند
 • High Availability
 • امکان بازگشت هزینه پس از ثبت سفارش میسر نمی باشد
$ماهانه

VPS Cloud RAM 3

مجازی سازی توسط OpenStack KVM SLA 99.99%

 • 24 گیگابایت RAM
 • 4 هسته CPU
 • 100 گیگابایت SSD
 • 1 گیگابیت پهنای باند
 • High Availability
 • امکان بازگشت هزینه پس از ثبت سفارش میسر نمی باشد
$ماهانه